บทความ ของนายหน้า / Article Of Agent


– บทความ ของนายหน้า / Article Of Agent-

  • ทบทวนกัน ในช่วง สงครามโลกนั่นเองในงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ กันครับ”ความรอบคอบ” เป็นคำที่กว้างมีความหมาย ลึกคือรอบคอบในทุกอย่าง แม้คำพูดของตัวเรา ต้องชัด ในทุกคำ. เช่น “หลักเขตที่ดิน” ต้องไม่มีคำว่าว่าหมุด พูดให้ถูกนั่นเอง/ สำนักงาน ที่ดิน ไม่ไช่โอนที่กรมที่ดิน เป็นต้น เอกสารต่างๆมีพร้อมและจัดเก็บเป็นระเบียบเช่น แบบฟอร์มต่างๆเช่นแบบฟอร์มรับคืนกุญแจ(กรณีกุญแจ หรือkeycard อยู่ที่ตัวเรา) แบบฟอร์มรับมัดจำ หนังสือมอบอำนาจ/หนังสือยินยอมคู่สมรส/แบบฟอร์มเยี่ยมชมทรัพย์สิน(จำเป็นมาก)ต้องมีพร้อม ตลอดเวลา แม้แต่ ใบกระดาษcopy ก็เช่นกัน และอื่นๆอีกมาก/นามบัตร ที่สำคัญ คือ ความรู้และความเข้าใจ (อย่าพยายามข้ามstep ขั้นตอนเป็นต้น ทบทวนตัวเอง รวมทั้ง”จิตใจ”. คิด. ดี คิดบวกตลอด “ต้อง”และต้อง ผ่านกันไปให้ได้ ด้วย “สติ” นั้นก็สำคัญ การตลาดต่างๆต้องสื่อสารให้ลูกค้าทราบรวมทั้งป้ายหน้าทรัพย์สินและพิจารณาด้วยกรณี ทรัพย์สินที่มีคนอาศัยอยู่ต้องไม่ลื เน้น ต้องไม่ลืมยํ้ากับลูกค้า ถ้าใครมาติดต่อดูทรัพย์สิน ต้องมีตัวเรากำกับดูแลตลอด (ต้องไม่มีใครติดต่อลูกค้ากันเองโดยไม่มีเรา อย่างเด็ดขาด) และสังเกตทุกเรื่องทั้งตัวทรัพย์สินที่พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไป
  • นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ท่านใดก็ตาม ที่ทำงานค่อนข้างเอาเปรียบ สังคม/เอาเปรียบลูกค้า/เอาเปรียบในการ co broke/co sale. คงเดินทางสง่างาม คงเดินทางแบบมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และ long run คงยาก เพราะคอยแต่เบียดเบียนคนรอบข้าง ทำงานน้อย ไม่ครบตามหลักที่ต้องมีการให้นั้นด้วย อย่าว่า แต่อาชีพนี้เลย อาชีพอื่นๆก็เช่นกันรวมทั้งโลกใบนี้นั้นด้วย เพราะ ไม่เป็นไป ใน หลัก”ธรรม” ยิ่งงานนายหน้าฯ ด้วยแล้วต้องรู้จัก ให้ คือให้ความรู้ ในงาน และให้คำปรึกษา “เงิน” นั้นเคยพิมพ์มาตลอดว่าสำคัญ แต่ต้องประกอบด้วย เครื่องเคียงนั้นด้วย โลกถึงจะอยู่รอดได้ด้วยดีกว่า(กว่า) พิจารณากันนะครับทุกท่านว่า “สัมมาชีพ”คืออะไร?
  • Let’s review during the World War that in real estate brokerage. Well, “prudence” is a broad term with a broad meaning. Deep is discreet in everything. Even our own words must be clear in every word. That’s right. / Land office is not transferred at the Land Department, etc. Documents are ready and stored in an orderly manner, such as Various forms such as key return form (in case of keys or keycard are at us), deposit form Power of Attorney/Spouse Consent/Property Visiting Form (Very Necessary) must be available at all times, even a copy of paper as well, and much more/business card. The important thing is knowledge and understanding. (Do not try to skip steps Steps, for example, reflect on yourself and your “mind”. Think. Good. Always positive. “Have to” and must. Passing each other through with “consciousness” is important. Marketing must communicate to customers, including property signs and consider the case. Property inhabited must not be forgotten, emphasized, must not be forgotten with customers. If anyone comes to see the property We have to be supervised at all times. (There must be no one to contact the customers themselves without us. absolutely) and observe every aspect of the property that has developed or changed
  • Any real estate broker who works is quite exploitative. Social/customer exploit/exploit in co broke/co sale. Probably traveling with dignity, dignity, and long run would be difficult because he kept pushing people around him, working less and not following the principles that have to be given, let alone this career. Other occupations as well, including this world as well, are not in accordance with the “dharma” principle. Also, you have to know, give is to give knowledge in work and give advice. “Money” has always been typed as important. but must contain side dishes too The world will survive better (than). Consider that everyone. What is a “Semester”?